Monday, December 2, 2019                  OPP MED JESUS: NED MED SATAN!
                 Av Pastor Max Solbrekken, d.d.,d.th.

Hallo til mene kjære Norske Venner,

Jeg hilser dere i Jesu dyre blod og det er med stor forventning at Ja men, det er så godt å lese disse kraftige ord som jeg skrev i 2011, og nå i 2019 er det faktisk mye verre. Vi trenger en helvasket teologi som renser alle, både prester og desom hører på preken. På samme tid så trenger vi en vekkelse og renvasking på Stortinget så vi kan få djevelen bort fra gamle gode Norge. Forlik dere med Gud alle hyklere og syndere. 

Vi må tilbake til Kong Haakons Gud og Hans Nilsen Hauges og Ole Hallesbys lære. Vi sier på Svahilispråket ‘Nikko Hurru, Jesu Dju’,som betyr Ned med Satan og OPP med Jesus! Ha det godt mine kjære Nordmenn. Takk og lov og pris til Jesus Krist for evig! 
Max Solbrekken sier: Jeg trodde fleste normenn hadde blitt "venstre tullebokker" men jammen, nå ser jeg det er flere fornuftige menneske i Norge som kan tenke på normal vis. Takk og lov.!

                                 Med kjælighet i Jesu Navn,  Max Solbrekken           JESUS ER HERREN, DEN LEVENDE GUDS Sønn   

Max og hans Norske flagg på TV i Canada, 1970
   
Max Solbrekken preker  på Drammans park i 1970s
                                  Max på Pastor Forsamling i Sudan, 2006
Max  på Pastor Forsamling i Sudan, 2006

Max & Donna på  Kampala, Uganda Crusade, 1994
Den Endelige Konklusion:
     KRISTI EVANGELIUM 
ER RELEVANT
Av Pastor Max Solbrekken, D.D., D.Th.
     Kristi Evangelium er betydningsfullt for menneske hjertets behov, hvor det enn blir forkynt i Den Hellige Ånds Kraft. I 2000 år har Guds brakt håp og helbredelse til skarer av fortapte, syndefulle, syke og døende mennesker overalt på kloden. Jesu Navn har gitt fred, tro og helse til millioner av menneskers liv ned gjennom århundrene!
  Evangeliet fortsetter og arbeide og bringer Kristi frelse og helbredelse til alle som kaller på Ham i oppriktighet, og tilber vår Herre og Frelser i Ånd og Sannhet!
     Jesus sa til den Samaritanske kvinnen ved Sykars brønn:»Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.» (Joh. 4: 23,24)
   Vår Herre ga Kirken den Store Misjonsbefalingen som gir oss autoritet til å bringe Hans Evangelium og bruke Hans Navn og Kraft til å etablere Hans Rike!
    Jesus befalte Sine disipler: "Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden..." (Matt.6: 9-10). Det er Guds vilje at Hans Rike hersker over menneskehjertene på jorden liksom det hersker i Himmelen. Alltid siden menneskets fall i Edens Hage her mørket regjert i hjertene til Adams falne slekt!
                           GYLDIG I HØYFORRÆDERI
     Der var ingen synd, frykt, vold, sykdom eller død i Edens hage. Det var et Paradis hvor Skaperen vandret og talte med Adam og Eva i perfekt harmoni, fred og glede! Inntil det katastrofale fallet til våre første foreldre, var synd ukjent der.  
    Når Adam og Eva bukket under for Satans lokkende ord, begikk de den forferdelige og tragiske synd av opprør! Adam var skyldig i Høyforræderi mot sin Skaper. Syndens lønn er døden, både fysisk og åndelig. I Frelsens Plan ville likevel Gud intervenere! Hans Sønn ville bli inkarnert  og bli et menneske slik at Han kunne dø i vårt sted!
    I mellomtiden innstiftet Den Allmektige Gud systemet av ofring som pekte mot den Kommende Frelser. Adam og hans syndige etterkommere skulle ofre et lam i botferdighet og gudsfrykt, ventende på det kommende Guds Lam. Ned gjennom århundrene har utallige tusener uskyldige dyr blitt ofret av syndende Israelitter. Og Gud i Sin nåde tilga deres synder når de kom med sine ofringer som pekte på Jesus Kristus!
    Gud vet alle ting, og til tross for deres tragiske overtredelser, fortsatte Hans store plan for menneskeheten usvekket. Han hadde skapt dem som frie moralske individer med rett til å velge, og de hadde ikke klart prøven. Guds Frelsesplan for den menneskelige ras hadde allikevel blitt opprettet før verdens grunnvoll ble lagt. (Heb.9: 24-26). 
      Den Evige Guds Sønn ville redde det syndige mennesket ved å betale den endelige pris for å gjenopprette Sin falne skapning. Vår Suverene Gud visste alt om oss før vi var født. Han visste om vår kjødelighet og vårt opprør, og om vår villighet til å forlate våre synder og motta Hans tilgivelse og nåde.  HAN KJENTE OSS GODT!
     Jesus kalte oss til Seg og vi mottok Ham i våre hjerter og liv ved å tro på Hans fullbrakte verk på Golgata Kors. Han utgjød sitt dyrebare blod for våre synder og sto opp fra de døde til vår rettferdiggjørelse! (Rom.4: 24-25)
     Hans ord stadfester: "For i Ham har Han uvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Hans Åsyn. I kjærlighet har Han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter Sin viljes frie råd." (Ef.1 4:5)
     I SIN UENDELIGE VISDOM vet Gud hvem som ikke vil til tro, men i Sin store nåde fortsetter Han og tilby frelse for alle.
     Bibelen stadfester: "Dette er godt og til behag for Gud vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus, Han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid." (1 Tim.2: 3-6)
    "Herren har... tålmodighet med dere, for Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." (2 Peter 3:9)
                         JESUS  KOM  NED  TIL  JORD!
     Bibelen sier: "Men da tidens fylde kom, utsendte Gud Sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.
      "Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, Far.(Gal.4: 4-6); "For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Joh.3: 16)
      Den Hellige skrift sier: "Han som , da Han var i Guds skikkelse , ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da Han kom i menneskers liknelse. Og da Han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
   "Derfor har Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære." (Fil. 2: 6-11)
                         HIMMELENS RIKE  ER  NÆR!
     Bibelen sier: "Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær." (Matt.4: 17);  "Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet; så skal dere få alt dette i tillegg." (Matt.6: 33); "Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere Riket." (Luk. 12:32)
     "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i Sin elskede Sønns rike. I Ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse." (Kol. 1: 13-14); "Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til Hans behag, med blygsel og ærefrykt." (Heb.12: 28)
    Ettter Hans STEDFORTREDENDE DØD på korset for verdens synder og Hans seierrike oppstandelse fra de døde, erklærte Jesus: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...Og se,  Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matt.28: 18-20)
     "Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger... På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Mark. 17-18)
    "Tro Meg at Jeg er I Faderen, og Faderen i Meg. Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger som Jeg gjør...for Jeg går til Min Far." (Joh. 14: 11-14)
   "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matt. 28: 18-20)
             ADAMS SYND BLE TILREGNET  OSS!
   Da Adam syndet, kastet han hele den menneskelige slekt i trelldom. Hans opprør og høyforræderi mot Den Allmektige Gud brakte en forbannelse på jorden og etterkommerne etter våre første foreldre.
  Vi ble forpestet med hans opprørske ånd og ble automatisk syndere. Det var tre treff på oss: Syndere av fødsel, natur og valg. Alt håp var ute for oss. Satan, Guds og menneskets fiende, hersket over menneskeslekten,
    Men, i Sin nåde, sendte Gud Sin Sønn Jesus Kristus, som er kalt den Andre og den Siste Adam for å løskjøpe Adams falne slekt. Ved denne nådefulle handling ble Han vår stedfortreder og bar våre synder opp på 'forbannelsens tre' for åetterkomme kravene til guddommelig rettferdig på våre vegne.
          VÅRE SYNDER  BLE  TILREGNET  KRISTUS!   
  Alle våre synder og overtredelser ble tilregnet Jesus Kristus,  'Syndebæreren',  som fjernet slaveriets knusende byrde fra menneskeslekten, ved å utøse sitt uskyldige BLOD, kjøpte Jesus Kristus vår forløsning. Straffen for våre synder ble betalt ved offerdøden av Guds inkarnerte SØNN, som derved oppfylte kravene til Guddommelig Rettferdighet. Satans krav mot den Første Adam var avskaffet og hans makt over den syndende menneskehet gjort foreldet.
     Gud hadde brakt BEFRIELSE til falne mennesker! En kilde til renselse for synd og urenhet ble øyeblikkelig gjort tilgjengelig for oss alle, ved den stedfortredende død til Jesus Kristus vår Herre og Frelser!
     Det Utøste blod av Jesus Kristus, Guds Evige Sønn, ødela effektivt makten som Satan utøvet over en fortapt og opprørsk verden av syndige mennesker! Og når Jesus Kristus sto opp fra de døde erklærte Han: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord." (Matt. 28: 18)
     Han sier: "Kilden til renselse for synd og urenhet er åpen. Det rensende BLOD strømmer. Jeg venter på at du skal komme. Ta Mitt Evangelium; Ta Min Makt; Ta Mitt Navn og Gå ut i all verden og forandre den for Min Herlighet!"
                                                                                                           KRISTI RETTFERDIGHET  
BLE  TILREGNET  OSS!
   Adams synd ble tilregnet menneskeheten; Våre synder ble tilregnet Kristus; Kristi rettferdighet er tilregnet enhver angrende synder! (Rom 5:12-21)
    Jesus Kristus ALENE vet hva som bor i mennesket og hva som skal til for å råde bot på det. Han ALENE har mulighet, ønske og autoritet til å avskaffe mørket og plassere Sin egen natur og Gud Den Allmektiges Hellige Ånd i synderen! (Johannes 2: 23,24)
    Bibelen sier: "Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det?" (Jer.17; 9); "Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av dere kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem." (Esek. 36; 26,27)
    "Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." (2 Kor. 5:17)
                                    NÅR ÅNDEN KOM!
    I boken, 'Når Ånden kom' skrevet i 1928, forteller Rev. John Greenfield om noen av de overveldende mirakler i den store 'Moraviske vekkelse': 
    Nøyaktig hva som hendte denne Onsdag formiddag, 13 August 1727, i det spesielt innkalte nattverdsmøtet i Bertelshof, kunne ingen av deltakerne fullt forklare. De forlot dette Gudshus ved middagstid 'uten helt å vite om de tilhørte denne verden eller allerede var i himmelen.'
    Han skriver: Utsprunget fra arbeidet og martyrdøden til den store Bøhmiske Reformator JOHAN HUSS, hadde 'Brødrene' gjennomgått århundrer med forfølgelse. Mange hadde beseglet sitt vitnesbyrd med sitt eget blod.
     Fangenskap, tortur og bannlysing hadde forårsaket dem til å forlate huset til far og mor og søke tilflukt i Tyskland, hvor en ung Kristen adelsmann, Grev Zinzendorf , tilbød dem asyl på hans eiendommer i Sachsen. De kalte deres nye hjem Herrnhut, Herrens vakthold. "Og fra dette sted, etter deres Dåp i Den Hellige Ånd, ble de verdens evangelister og misjonærer."
    Han skriver i boken: "En viss skribent har uttalt dette om den APOSTOLISKE KIRKE i Jerusalem: "Før tretti år var gått etter at Kristus døde, hadde Hans etterfølgere spredt seg fra Palestina gjennom Syria; gjennom nesten alle distriktene i Lilleasia, gjennom Hellas og Egeerhavets øyer, Afrikas kyst, og endog inn i Italia og Roma."
 Og ved slutten av det Første Århundre kunne JUSTINUS MARTYR i sannhet bekrefte: "Der finnes ikke en nasjon, hverken Gresk eller Barbarisk eller av noe annet navn, selv ikke hos de som er nomader eller lever i telt, hvor bønner og takksigelser til Faderen og Skaperen av Universet ikke blir bedt i navnet til den Korsfestede Jesus."
    Samme vitnesbyrd kunne gis for de Moraviske brødrene. I løpet av de første 30 årene etter deres åndelige Pinseopplevelse, spredte de Evangeliet om Frelse gjennom Jesu blod - ikke bare til nesten alle landene i Europa, men også til mange hedningenasjoner i Nord og Sør-Amerika, Asia og Afrika, Vestindia og Grønland.
     GREENFIELD konstaterer: "Slik var da den trettende August syttenhundreogtyvesyv. Grev Zizendorf, den fremragende lederen og taleren, kalte den, "dagen da Den Hellige Ånd falt over forsamlingen" - "Det er Pinse."
   Han fortsetter: "Frelseren kom med en Ånd som vi inntil nå ikke hadde hatt erfaring med eller kjennskap til. "Inntil nå hadde vi vært ledere og hjelpere. Nå tok Den Hellige Ånd kontroll over alt og alle."
   Grev Zinzendorf ba til Jesus: "Herre, vår Yppersteprest og Frelser, hell ild og Åndelig inderlighet over oss alle. Og når vi går i forbønn for Ditt folk, la oss være brennende, og hold våre hender opp."
                    BØNNENE  FORTSATTE  I  100  ÅR!
  Den 27 August ,1727 startet en rundt-klokken-bønnekjede som bestod i 100 år! Den velkjente Tyske historikeren til 'Protestant Misjon' Dr. Warneck bevitner: "I løpet av tyve år kalte denne lille Menigheten, og sendte ut, flere misjonærer en hele den Evangeliske kirke hadde gjort i løpet av 2 århundrer."
     En Moravisk Historiker skriver: "En stor hunger etter Guds ord grep oss slik at vi måtte ha tre møter hver dag, d.v.s., kl. 0500 og 0700 om morgenen, og 2100 om kvelden. Alle ønsket fremfor alt at Den Hellige Ånd måtte ha full kontroll. Egenkjærlighet og egenvilje så vel som ulydighet forsvant og en overveldende strøm av nåde førte oss all ut i det store hav av Guddommelige Kjærlighet."
      Skotske predikanten DR. THOMAS CHALMERS skrev om Moravianerne: "Virkningen fra Bibelen alene, på enkle og ukunstlede mennesker,er et faktum, og de beste eksemplene på dette finner vi på nesten hver eneste side i de Moraviske annaler. Da Apostelen Paulus gikk omkring blandt Grekere og Barbarer, fylt med budskapet om frelse for alle som ville lytte og tro, forkynte han intet annet enn Jesus Kristus og Ham korsfestet. Det samme gjorde også Moravianerne."
                    EN  LIDENSKAP  -  BARE  JESUS!
   "Matthew Henry's kommentar til dette utsagn ble oppfyllt i deres tilfelle: 'Når Gud har til hensikt å gi sitt folk stor nåde, er det første Han gjør å bringe dem i bønn.' Han ga dem også en menneskelig leder og befrier i person av en ung Tysk adelsmann, GREV ZINZENDORF, som velvillig tilbød denne forfulgte menigheten et tilfluktssted på sine egne eiendommer.
    "Denne vidunderlige ungdommen og dette fremragende geni hadde blitt guddommelig forberedt for sitt store arbeid av åndelig lederskap. Etter at han ble omvendt som barn skrev og signerte han følgende pakt: "Kjære Frelser, vær du min, og jeg skal være Din." Han hadde valgt som sitt livs-motto følgende bekjennelse: "Jeg har en lidenskap: Det er Jesus, bare Jesus."
    Så effektivt og fruktbringende var hans lederskap at nærmere to århundreder senere erklærte PROFESSOR BINNIE av Skotland: "Det vil ikke være å gå for langt å bekrefte at Grev Zinzendorf gjorde mere enn noe annet menneske for å redde det Attende Århundre fra bebreidelse for ufruktbarhet, med hensyn på evanglisk opplæring og arbeid."
                         EVANGELIET  ER RELEVANT!
     Grev Zinzendorf hadde tidlig lært hemmeligheten ved seirende bønn. Så aktiv hadde han vært i å etablere bønnegrupper, at når han forlot høyskolen i Halle, seksten år gammel, leverte han den berømte Professor Francke en liste med syv bønnesamfunn."
      JOHN WESLEY, som grunnla Metodistkirken, ble omvendt til Jesus gjennom den kraftfulle bekjennelsen og tjenesten til Moravianerne! Må vi følge deres eksempel og begynne med bønn, inderlig, brennende og effektivt!
      I et brev til Det Britiske Bibelselskap , forteller Charles Darwin en historie om besøk til de ville på Tera Fuego i Sør-Stillehavet som han tenkte ikke hadde noen han kunne reformere.
     Da han besøkte dem en del år senere, var de allikevel totalt forandret på grunn av Kristi Evangelium! Darwin ble så forbauset at han skrev Bibelselskapet en sjekk på 100 pund, og ba om å få bli æresmedlem i deres selskap!
    Jesu Kristi Evangelium har forvandlet landsbyen, åndelig, moralsk og kulturellt!  I vår egen erfaring, hadde jeg det privilegium å forkynne Evangeliet til hodejegerne i Nordre Luzon på Fillipinene.
   Vi ble gitt en garanti om trygt opphold før vi gikk inn i landsbyen Eli nord for Tabuk for å holde et Evangelisk møte. Det var påskesøndag i 1966. Pepe Mayyam, barnebarnet til en beryktet hodejeger, arrangerte det aller første Evangeliske møtet i deres stamme.
    Etter mitt budskap hoppet stammehøvdingen opp med løftede hender i overgivelse til Jesus Kristus! Ifølge reporter har der ikke forekommet noen tilfeller av halshugging i stammen senere!
                             KRISTI EVANGELIUM  
                         OVERMANNET  NAZISTER!
    En av de store Guds nådegjerninger i senere tid er den nesten sikre omvendelsen til Nazi SS-offiserer før de ble henrettet etter Rettsaken i Nurnberg 1946.
   Nylig oppdaget en Jødisk Bokhandler i Los Angeles, som handlet med Nazi- erindringer, et Tysk Nytestamente med signaturene til 19 Nazi-offiserer. Deres signaturer har blitt stadfestet og det ser ut som puslespillet kan være  løst i denne artikkelen. I sin artikkel, 'Djevelens bibel' , skriver Benjamin Rosendal:
   "Det ser ut som det har vært en religiøs oppvåkning bland de fleste av de Nurnberg-saksøkte. Ansikt til ansikt med døden, fryktet disse skaperne av helvete på jord for millioner av mennesker akkurat dette - evig fortapelse.
    De fleste av dem begynte å gå på religiøse møter, en av dem begynte å bære med seg et Nytestamente til alle tider, og nesten alle av dem betrodde seg til en US Army feltprest som het Henry Gerecke.
    Den viktigste redegjørelsen fra tiden da Gerecke var feltprest for de saksøkte i Nurnberg er kanskje en artikkel han skrev i Saturday Evening Post (1 Sept. 1951) med tittelen, 'JEG VANDRET TIL GALGEN MED NAZI-SJEFENE!'
    "Han skriver: 'Det er fem år siden jeg tjente min periode som Øverste Feltprest i Nurnberg-fengselet - gjennom rettsprosessen fra International military Tribunal mot Nazi lederne,  jeg var og åndelig rådgiver for de 15 Protestantiske saksøkte.
 ‘Min assistent, den Katolske feltpresten Sixtus O'Connor og jeg tilbrakte 11 måneder sammen med gjerningsmennene fra 2dre Verdenskrig. Vi var de siste som rådslo med disse menn, og gjorde 10 turer til eksekusjons-kammeret. Verden har aldri hørt vår historie.'
    "Bare Gerecke har etterlatt seg en nedskrevet beretning om disse hendelsene. O'Connor opprettholdt taushet til sin død. Gerecke hadde hatt berettiget grunn til å avslå Nurnberg-tjenesten - hans eldste sønn hadde "bokstavelig talt blitt revet i stykker i kampene," hans mellomste sønn ble såret i "Battle of the Bulge", og hans tredje sønn var iferd å gå inn i hæren.
    "Allikevel bestemte han seg til å ta imot oppgaven, og klarte å overtale nesten alle de saksøkte til å delta på møtene i kirken."
       GUD BRUKTE EN LUTHERSK  U.S. FELTPREST
    Båndene mellom Gerecke og fangene var så sterke at når de hørte rykter om at han ville bli sendt tilbake til US våren 1946, skrev fangene et brev til hans kone og ba innstendig om at han måtte bli, siden det "ville være umulig å bryte gjennom de murene som er blitt bygget opp omkring oss, enda sterkere i åndelig betydning enn i materiell." Gerecke bestemte seg til å bli værende!
    Han oppdaget også at noen av fangene var religiøse Kristne fra begynnelsen.  "Tidligere feltmarskalk (Wilhelm) Keitel, Hitlers favoritt-general, var også fordypet i en bok da jeg ankom... (Keitel ble dømt for krigsforbrytelser og hengt.) Jeg spurte hva han leste.
    "Han gjorde meg nesten stum ved å svare: 'Min Bibel'... Keitel sa at han hadde båret   med seg Bibelen gjennom begge verdenskriger og i tiden mellom dem.
      Er dette samme bok? Refererer Gerecke her til det Ny Testamentet som ble funnet hos en Jødisk bokhandler i Los Angeles 60 år senere? Var Keitel iniativtageren til "bok-signeringen" , som en akt av ærbødighet til Gerecke? "Det er mulig."
    SAULUS FRA TARSUS var en religiøs fanatiker som arbeidet 'hånd i hanske' med Ypperstepresten og de Eldre fra den Jødiske Sanhedrin.
     "Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som `en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus.
     "Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa : Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt Han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn." (Ap.Gj. 7: 57-60)
                   KRISTUS-HATER  MØTER  JESUS!
  Omvendelsen til SAULUS FRA TARSUS var så dramatisk og liveforvandlende at han ble en Jesu etterfølger og en av de store Apostler. Det er helt klart at denne stolte Fariseeren, som endret sitt navn til Paulus, som betyr den lille, var kalt av Gud til å spre Evangeliet til Hedningenes verden!
     Her er en del av hans vitnesbyrd foran Kong Agrippa og Landshøvdingen Festus: "Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet.
   "Under dette drog jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg.
   "Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?Det blir hårdt for deg å stampe mot brodden. Jeg sa da: Hvem er du Herre? Og Herren sa: Jeg er JESUS, ham som du forfølger.
    "Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor åpenbarte jeg meg for deg: for å utvelge deg til TJENER og VITNE, både om det du har sett og om det som jeg vil åpenbare for deg.
                        FRA  SATANS  MAKT  TIL GUD!
     "Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på MEG.
     "Derfor, Kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle FATTE ET ANNET SINN OG OMVENDE SEG TIL GUD og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige." (Ap.gj. 26: 11-20). Paulus holdt ikke noe tilbake. Han svekket ikke Evangeliets budskap. Han forkynte Guds Ord med stor kraft og oppnådde resultater!
    Da han fremla sitt salvede vitnesbyrd og forkynte Jesu død og oppstandelse, utbrøt Landshøvding Festus med høy røst: "Du er fra forstanden; Paulus! Din store lærdom driver deg til vanvidd! Men han sier: Jeg er ikke fra forstanden, mektigste Festus! Men jeg taler sanne og sindige ord.
   "Kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at at noe av dette er ukjent for ham, det er jo ikke skjedd i en avkrok."
              AGRIPPA NESTEN BLI EN KRISTEN!    
   "Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror! Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen!
Paulus sa da: "Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke bare du, men også alle som hører meg idag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene.
      La oss se litt nærmere på Paulus vitnesbyrd til Kong Agrippa og Festus: FOR DET FØRSTE - Paulus var forberedt. Han var ikke fryktsom eller skremt. Jesus hadde meddelt Ham på forhånd om hans oppgave. Han ville bli brakt til Roma for å vitne for de høyeste styresmakter i Keiserriket. Han visste hva hans misjon var, derfor appelerte han til Cæsar.
   FOR DET ANDRE - Han ga en forståelig, så vel som detaljert rapport om sitt tidligere liv som en forfølger av kristne, og også om sitt overnaturlige møte med den OPPSTANDNE KRISTUS på veien til Damaskus.
   FOR DET TREDJE - Han gir en beretning om sitt arbeid for Gud: "Derfor, Kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle FATTE ET ANNET SINN og OMVENDE SEG TIL GUD og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig."
     FOR DET FJERDE - For å bevise sin uskyld gjorde han det klart at han "sier ikke noe annet enn det (Jødiske) profeter og Moses har sagt skulle skje."
    FOR DET FEMTE - I sitt forsvar la han frem utsagnene om Kristus. Hva hadde profetene og Moses sagt som hadde tilknytning til hans sak? "At Messias skulle lide, og at han som den FØRSTE av de DØDES OPPSTANDELSE  skulle forkynne lys for folket og for hedningene." ( Ap.Gj. 26: 22-23 )
     FOR DET SJETTE - Han gjorde det kjent at Kristendom ikke bare var en rent Jødisk religion. Han hadde mandat til å forkynne de GODE NYHETER om Jesus Kristus, ikke bare til Jødene, men også til Hedningene (Romere og Grekere).
     Min Kjære Venn, vil du ta imot Jesus Kristus som din Frelser, Gjenløser, Frigjører, Helbreder, Gode Hyrde, Den Levende Brød, Livets Høvding og verdens Eneste Håp. Gjør det nå da og påkalle Hans dyrebare Navn og ta imot Ham idag! Skriv meg med et vitnesbyrd om dit nye liv med kongenes Konge og herrenes Herre!!! Amen.

OBS: Oversettelse ved Arne Tumyr av: "Final Conclusion - The Gospel is relevant”